Voorwaarden eigen tuchtrecht

Organisaties met eigen tuchtrecht kunnen gebruik maken van de registratielijst. De Auditcommissie controleert of zij:

  1. binnen de eigen organisaties de gezamenlijke definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens minderjarigen heeft ingevoerd. In de model gedragscode is deze omschrijving opgenomen;
  2. preventieve maatregelen hebben ingevoerd om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;
  3. de gedragscode aantoonbaar onder de aandacht brengt van alle (vrijwillige) medewerkers;
  4. het meldprotocol van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft ingevoerd; 
  5. gebruik maken van een tuchtreglement dat voldoet aan de blauwdruk;
  6. seksueel grensoverschrijdend gedrag daadwerkelijk melden bij hun eigen tuchtcommissie;
  7. de opgelegde sancties aan vrijwilligers daadwerkelijk uitvoeren;
  8. het sanctiebeleid en de verplichte uitvoering en handhaving van sancties vastgelegd heeft;
  9. de toepassing van de gedragscode en het tuchtrecht met de daarin opgenomen sancties heeft vastgelegd in de statuten en/of het huishoudelijk reglement;
  10. zorgvuldig omgaan met de informatie uit de registratielijst.

 

Aanmelden

Vul hier het aanmeldingsformulier in.

Bent u lid van Vereniging NOV of een bij NOV aangesloten lid-organisatie?
Het NOV lidmaatschap geeft korting op deelname aan de registratielijst.