Verantwoording

De Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk wenst volledig transparant te werken. Zij is een door de Belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN: 8526 02 820.

Doel

Het organiseren en in standhouden van onafhankelijke tuchtrechtspraak voor klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers van vrijwilligersorganisaties. De tuchtrechtspraak is volgens de blauwdruk tuchtrecht vrijwilligerswerk en het sanctiebeleid van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De gegevens van tuchtrechtelijk gesanctioneerde personen voor registratie worden aan Vereniging NOV doorgegeven.

Download hier de statuten

Beleidsplan

De Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk wil bijdragen aan de veiligheid van minderjarigen in het vrijwilligerswerk door het mogelijk te maken om medewerkers die zich seksueel grensoverschrijdend gedragen uit te sluiten van het vrijwilligerswerk. De stichting biedt organisaties die voor zichzelf geen eigen tuchtrecht kunnen of willen opzetten de mogelijkheid om gebruik te maken van de tuchtcommissie en commissie van beroep van de stichting.

De inrichting van de tuchtcommissies en de tuchtrechtspraak vinden plaats volgens de blauwdruk tuchtrecht en het sanctiebeleid dat opgesteld is door de NOV samen met NOC*NSF en Scouting Nederland. Organisaties die gebruik willen maken van de tuchtcommissies van de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.  De toetsing van vrijwilligersorganisaties wordt door een auditcommissie van de NOV gedaan. De auditcommissie  toetst of de organisaties aan de blauwdruk voldoen en of de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk tuchtrecht kan spreken over de medewerkers van de organisatie. Bij een positief advies van de auditcommissie kunnen vrijwilligersorganisaties op voordracht van de NOV voorgedragen worden om gebruik te maken van de tuchtcommissies van Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk.

De gegevens van medewerkers die zijn veroordeeld door de tuchtcommissie en/of de commissie worden doorgegeven aan de NOV die de namen in de registratielijst opneemt.  Vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten bij het tuchtrecht kunnen gebruikmaken van registratielijst in hun aannamebeleid. Van nieuwe vrijwilligers kan bekeken worden of ze in de registratielijst voorkomen. Wanneer ze daarin voorkomen hebben ze een tuchtrechtelijke sanctie en organisaties moeten deze vrijwilligers niet aannemen om met de minderjarigen activiteiten te organiseren. Daarmee wordt het vrijwilligerswerk veiliger.

Download hier:

Beloningsbeleid

Bestuurders en leden van de tuchtcommissies ontvangen enkel een vergoeding voor de gemaakte kosten. De ambtelijk secretaris voor de ondersteuning van de tuchtcommissies ontvangt een marktconforme vergoeding voor de uren waarvoor deze werkzaamheden verricht. Het bestuur maakt afspraken met de ambtelijk secretaris over de hoogte van de vergoeding.

Jaarverslag uitgeoefende activiteiten

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk is opgericht op 18 maart 2013. De activiteiten tot nu tot bestonden uit het vormgeven van het tuchtrecht voor vrijwilligerswerk, aanstellen van de commissieleden, het opstellen van de reglementen, van de overeenkomst met de NOV en met de deelnemers.

Download hier:

Financiële verantwoording

Download hier: